Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 26 de gener del 2017

Metabolisme: catabolisme i anabolisme

1- Aquí teniu un enllaç amb activitats del metabolisme : catabolisme i anabolisme. 
ÉS MOLT INTERESSANT I US POT AJUDAR A ESTUDIAR I A ENTENDRE-HO MILLOR.
 ENDAVANT!!

La base molecular de l'herència

a- Què estudiarem?
1- ADN, molècula que conté el missatge genètic.
2- La replicació de l'ADN ( SEMICONSERVATIVA).
3- Síntesi de proteïnes: transcripció i traducció en procarites i eucariotes.
3- El codi genètic.
4- Regulació de l'expdressió genètica.
5- Contestar activitats del bloc de la base molecular. (Donar fitxes).

b- Vídeos d'interès:

Genètica mendeliana

A- Què estudiarem?

1- Qui era Gregor Mendel.
2- Conceptes generals de la genètica memdeliana. 
Vocabulari: gen, genoma, genotip, fenotip,  al.lel, homozigot o pur, heterozigot o híbrid, dominant, recessiu, cromosomes homòlegs, haploid, diploid, cromosomes sexuals o heterocromosomes, gens lligats, recombiació gènica, herència intermèdia, codominància, al.lelisme múltiple, herència poligènica, gens letals, herència lligada al sexe, malalties lligades al cromosoma X: daltonisme i hemofília.
3- Les tres lleis o postulats  de Mendel per la resolució de problemes de genètica.
4- La genètica del sexe, teoria cromosòmica de l'herència i variacions de la genètica mendeliana.
5- Resolució de problemes de genètica. Important!!

B- VÍDEOS D'INTERÈS:

- Problemes genètica resolts:
Bloc de la cèl.lula


 A-Què hem d'estudiar en aquest bloc?
Primera part: cèl.lula i embolcalls


1- Postulats de la teoria cel.lular i els seus pares: T. Schwann, M. Schleiden i R. Virchow.
2- Models d'organització cel.lular . procariota i eucariota. Ja vist, teniu fitxa amb taula resum de les seves característiques.
3- Membrana plasmàtica: estructura, composició, característiques i funcions. Important!!
4- Tipus de transport a través de la membrana plasmàtica: passiu ( difusió simple i facilitada) i actiu amb gast d'enegia i en contra de gradient. Endocitosi ( pinocitosi i la fagocitosi) i l'exocitosi. Important!!
5- Tipus d'unions de la membrana: adhesions mecàniques ( desmosomes), unions estretes, unions tipus GAP amb proteïnes transmembrana i PLASMODESMES que són canals de connexió.
6- Altres embolcalls i cobertes cel.lulars: matriu cel.lular ( cèl.lula animal), paret cel.lular de les plantes  (làmina mitjana, paret primària, paret secundària) paret cel.lular dels fongs, paret cel.lular de les moneres. Característiques i funció de cadascuna. Important!!

Segona part: orgànuls cel.lulars

1- Hialoplasma i citoesquelet ( xarxa de filaments proteícs: filaments intermedis, microfilaments i microtúbuls). Important.
2- Estructures formades per microtúbuls : els centrosomes (centríols), cilis i flagels. Funció de cadacún.
3- Orgànuls: sense membrana: centríols, ribosomes. Orgànuls amb membrana simple: REl i REr, aparell de Golgi, lisosomes, peroxisomes, glioxisomes, vacúols. Orgànuls amb doble membrana: cloroplasts i mitocondris. Més les inclusions citoplasmàtiques. 
Això vos ho estudiau pes vostre compte i amb la fitxa amb la taula resum dels orgànuls que pertanyen o cèl.lula animal o vegetal. Important!!

Tercera part: Cicle cel.lular

1- Cicle cel.lular: definició, fases i subfases i activitats que es donen en cadascuna d'elles. Conèixer cèl.lules que NO es divideixen. Conèixer el terme APOPTOSI ( MORT CEL.LULAR). Important!!!
2- Tipus de divisió del nucli: mitosi i meiosi. Diferenciar entre MITOSI i MEIOSI i conèixer el seu significat biològic. Important!!

B- VÍDEOS D'INERÈS:
dimecres, 11 de gener del 2017

T5: Els àcids nucleics

T5: Els àcids nucleics

A- Què estudiarem dels àcids nucleics?
1- La seva composició, estructura i enllaços que intervenen en la seva formació.
2- Tipus d'àcids nucleics segons la seva composició: ADN i ARN.
3- Característiques de l'ADN, tipus, forma i funció.
4- Els nivells estructurals de l'ADN.
5- Nivells d'empaquetament de l'ADN.
6- Tipus d'ARN i les seves funcions.
7- Pràctica: extracció d'ADN de les cèl.lules de l'epiteli de recobriment de la cavitat bucal.


C- Conceptes clau: àcid nucleic, nucleòtid, nucleòsid, enllaç fosfodièster, ADN, ARN, histones, protamines, arqueobacteris, doble hèlix, cadenes antiparal.leles, dextrògira, plectonímic, polianiones, desnaturalització, renaturalització, nucleosoma, ADN espaiador, cromatina solenoïde, dominis en bucle i cromosoma.

D- Vídeos d'interès:
E- Fotos de la pràctica de laboratori: Extracció d'ADN de cèl.lules de la cavitat bucal.

- Després de seguir les passes de la pràctica varem obtenir aquest ADN