Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 27 de novembre de 2017

Taula Estructures Proteïnes

Aquí teniu una taula realitzada per una ex-alumna on recull les estructures que les proteïnes van adquirint:

diumenge, 5 de novembre de 2017

Marató de tallers a Can Misses amb 2n de batxillerat


Divendres dia 3 de novembre l'alumnat de 2n de batxillerat de biologia varem visitar l'Hospital de Can Misses per realitzar una marató de tallers relacionats amb l'àmbit sanitari on varen aprendre entre altres coses a llegir un prospecte i a reanimar una parada cardiorespiratoria.  

Ens ho varem passar súper!!!


divendres, 29 de setembre de 2017

Preguntes de selectivitat

1.- Tema 1: Bioelements, aigua i sals minerals:

a.- Explica les  propietats dels bioelements primaris que els fan adequats per a formar part de la matèria viva.
b.- Explica les propietats físiques i químiques de l'aigua i les seves conseqüències biològiques.
c.- Indica les formes en què es poden presentar les sals minerals en els éssers vius, posa un exemple de cadascuna d'elles i explica la seva funció.
d.- En què consisteix l'osmosi? Per què les fulles d'enciam es posen turgents quan es deixen en aigua i després d'amanir-se s'arruguen? Per què l'osmosi permet l'absorció d'aigua en les plantes i en canvi l'aigua de mar no treu la set?
e.- Per què la saladura és un mètode de conservació dels aliments?
f.- Si afegim un àcid a una dissolució de clorur de sodi es produeix un descens del pH, però si afegim la mateixa quantitat d'àcid al plasma sanguini, el pH pràcticament no canvia. Per què?

dimarts, 19 de setembre de 2017

BIOLOGIA 2N BATXILLERAT CURS 2017-18

BENVINGUDES  i BENVINGUT AL NOU CURS DE BIOLOGIA DE 2N DE BATXILLERAT!!!
US DESIG UN BON APRENENTATGE!!!😊

dimarts, 30 de maig de 2017

Repàs de conceptes de biotecnologiaMètode didesoxi  I (Estudi del genoma)

Mètode didesoxi II

Mètode didesoxi III
PCR (Amplificació de la doble cadena d'ADN)


Tècnica de l'ADN complementari per a l'obtenció de gens eucariotes (sense introns) per a transgènics

Inserció d'ADN passatger en un plasmidi bacterià amb ECO-RI (producció insulina)FARMÀCIA

Plasmidi Ti d'Agrobacterium tumefaciens com vector de gens per obtenir PLANTES TRANSGÈNIQUESVaques transgèniques productores de llet amb el precursor de la insulina

Obtenció de vacunes amb proteïnes recombinants (ADN del virus hepatitis B- RENT)

* Recordau també l'obtenció de peixos trasngènics!!
dissabte, 13 de maig de 2017

REPÀS GENERAL

Per tal d'anar repassant tots els continguts de cara a la selectivitat i per a l'examen global de l'assignatura, aquí teniu l'enllaç a la pàgina de la UIB (clica a sobre) on podreu trobar diferents models d'examen de cada curs acadèmic, així com els criteris d'avaluació. 

Tot i així, intentarem dedicar-hi temps a classe per anar resolent dubtes i/o repassar conceptes!


* A continuació us adjunt els acords presos per a l'examen de biologia (juny/setembre) de selectivitat  (2017)

Acords de l'acta de la reunió de biologia (20 de març del 2017)
1. S’acorda que el model d’examen de l’assignatura Biologia que es prepararà per a les proves de les convocatòries de juny i setembre de 2017 a la UIB tindrà les mateixes característiques que el d’aquest curs, és a dir: 
a) Es presentarà un sol model d’examen
 b) L’examen inclourà dues opcions amb cinc preguntes cadascuna (en comptes de les sis d’anys anteriors)
c) Les qüestions incidiran sobre els aspectes següents: (1) bioelements i principis immediats; (2) la cèl·lula; (3) fisiologia cel·lular; (4) genètica (molecular i mendeliana); (5) microorganismes, biotecnologia i immunologia
d) Totes les preguntes tindran un primer apartat amb un caràcter més general (definicions, descripcions generals de processos); les preguntes podran contenir subapartats amb preguntes de relació, plantejament d’hipòtesis o interpretació de fotografies o gràfiques de dades, del tipus que prepara el Seminari. Els aspectes formals i ortogràfics es valoraran dins cadascuna de les preguntes.


Ànims, que ja queda menys, ja estam a l'sprint final!!!


dissabte, 6 de maig de 2017

Bloc. Els microorganismes

Bloc immunologia

- QUÈ ESTUDIAREM?
1. Defenses de l'organisme. Immunitat. Antígens.
2. Barreres defensives i resposta inflamatòria. Macròfags.
3. Òrgans i teixits limfoides. Immunitat cel·lular i humar i cèl·lules implicades: limfòcits B i T.
4. Estructura i funció dels anticossos (Ig). Reaccions antigen-anticòs.
5. Resposta immunitària primària i secundària.
6. Immunització passiva i activa. Seroterapia i vacunes.
7. Anomalies dels sistema immunitari: autoimmunitat, hipersensibilitat i immunideficiència.
8. Paper dels sistema immunitari en el rebuig dels trasplantaments i en el càncer.


- PARAULES CLAU:


dijous, 26 de gener de 2017

Metabolisme: catabolisme i anabolisme

1- Aquí teniu un enllaç amb activitats del metabolisme : catabolisme i anabolisme. 
ÉS MOLT INTERESSANT I US POT AJUDAR A ESTUDIAR I A ENTENDRE-HO MILLOR.
 ENDAVANT!!

La base molecular de l'herència

a- Què estudiarem?
1- ADN, molècula que conté el missatge genètic.
2- La replicació de l'ADN ( SEMICONSERVATIVA).
3- Síntesi de proteïnes: transcripció i traducció en procarites i eucariotes.
3- El codi genètic.
4- Regulació de l'expdressió genètica.
5- Contestar activitats del bloc de la base molecular. (Donar fitxes).

b- Vídeos d'interès:

Genètica mendeliana

A- Què estudiarem?

1- Qui era Gregor Mendel.
2- Conceptes generals de la genètica memdeliana. 
Vocabulari: gen, genoma, genotip, fenotip,  al.lel, homozigot o pur, heterozigot o híbrid, dominant, recessiu, cromosomes homòlegs, haploid, diploid, cromosomes sexuals o heterocromosomes, gens lligats, recombiació gènica, herència intermèdia, codominància, al.lelisme múltiple, herència poligènica, gens letals, herència lligada al sexe, malalties lligades al cromosoma X: daltonisme i hemofília.
3- Les tres lleis o postulats  de Mendel per la resolució de problemes de genètica.
4- La genètica del sexe, teoria cromosòmica de l'herència i variacions de la genètica mendeliana.
5- Resolució de problemes de genètica. Important!!

B- VÍDEOS D'INTERÈS:

- Problemes genètica resolts:
Bloc de la cèl.lula


 A-Què hem d'estudiar en aquest bloc?
Primera part: cèl.lula i embolcalls


1- Postulats de la teoria cel.lular i els seus pares: T. Schwann, M. Schleiden i R. Virchow.
2- Models d'organització cel.lular . procariota i eucariota. Ja vist, teniu fitxa amb taula resum de les seves característiques.
3- Membrana plasmàtica: estructura, composició, característiques i funcions. Important!!
4- Tipus de transport a través de la membrana plasmàtica: passiu ( difusió simple i facilitada) i actiu amb gast d'enegia i en contra de gradient. Endocitosi ( pinocitosi i la fagocitosi) i l'exocitosi. Important!!
5- Tipus d'unions de la membrana: adhesions mecàniques ( desmosomes), unions estretes, unions tipus GAP amb proteïnes transmembrana i PLASMODESMES que són canals de connexió.
6- Altres embolcalls i cobertes cel.lulars: matriu cel.lular ( cèl.lula animal), paret cel.lular de les plantes  (làmina mitjana, paret primària, paret secundària) paret cel.lular dels fongs, paret cel.lular de les moneres. Característiques i funció de cadascuna. Important!!

Segona part: orgànuls cel.lulars

1- Hialoplasma i citoesquelet ( xarxa de filaments proteícs: filaments intermedis, microfilaments i microtúbuls). Important.
2- Estructures formades per microtúbuls : els centrosomes (centríols), cilis i flagels. Funció de cadacún.
3- Orgànuls: sense membrana: centríols, ribosomes. Orgànuls amb membrana simple: REl i REr, aparell de Golgi, lisosomes, peroxisomes, glioxisomes, vacúols. Orgànuls amb doble membrana: cloroplasts i mitocondris. Més les inclusions citoplasmàtiques. 
Això vos ho estudiau pes vostre compte i amb la fitxa amb la taula resum dels orgànuls que pertanyen o cèl.lula animal o vegetal. Important!!

Tercera part: Cicle cel.lular

1- Cicle cel.lular: definició, fases i subfases i activitats que es donen en cadascuna d'elles. Conèixer cèl.lules que NO es divideixen. Conèixer el terme APOPTOSI ( MORT CEL.LULAR). Important!!!
2- Tipus de divisió del nucli: mitosi i meiosi. Diferenciar entre MITOSI i MEIOSI i conèixer el seu significat biològic. Important!!

B- VÍDEOS D'INERÈS:
dimecres, 11 de gener de 2017

T5: Els àcids nucleics

T5: Els àcids nucleics

A- Què estudiarem dels àcids nucleics?
1- La seva composició, estructura i enllaços que intervenen en la seva formació.
2- Tipus d'àcids nucleics segons la seva composició: ADN i ARN.
3- Característiques de l'ADN, tipus, forma i funció.
4- Els nivells estructurals de l'ADN.
5- Nivells d'empaquetament de l'ADN.
6- Tipus d'ARN i les seves funcions.
7- Pràctica: extracció d'ADN de les cèl.lules de l'epiteli de recobriment de la cavitat bucal.


C- Conceptes clau: àcid nucleic, nucleòtid, nucleòsid, enllaç fosfodièster, ADN, ARN, histones, protamines, arqueobacteris, doble hèlix, cadenes antiparal.leles, dextrògira, plectonímic, polianiones, desnaturalització, renaturalització, nucleosoma, ADN espaiador, cromatina solenoïde, dominis en bucle i cromosoma.

D- Vídeos d'interès:
E- Fotos de la pràctica de laboratori: Extracció d'ADN de cèl.lules de la cavitat bucal.

- Després de seguir les passes de la pràctica varem obtenir aquest ADN