Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 24 de novembre del 2016

T4: Les proteïnes

Tema 4: Les proteïnes
A- Què estudiarem en aquesta unitat?
1- Què són? i de què estan formades? i les seves propietats.
2- Tipus d'aminoàcids que les formen.
3- Com s'uneixen entre si els aminoàcids?
4- Classifcació de les proteïnes.
5- Esructures de les proteïnes.
6- Funcions de les proteïnes.
7- Com es sintetitzen les proteïnes?


B- Conceptes clau: proteïnes, aminoàcids, enllaç peptídic, pèptid, oligopèptid, polipèptid, holoproteïnes, heteroproteïnes, grup prostètic, aminoàcids essencials, aa hidròfobs o apolars, aa sense càrrega, aa polars, comportament amfòter, efecte tampó, col.lagen, queratina, dominis estructurals, proteïnes filamentoses, protòmer, desnaturalització, renaturalització, enzims, especificitat, homeostasi.

C- Vídeos d'interès:


dimarts, 8 de novembre del 2016

T3: Els lípids

A- Què estudiarem en el tema dels lípids?

1.- La insolubilitat dels lípids en aigua.
2.- Tipus d'àcids grassos: saturats i insaturats.
3.- Característiques dels lípids simples u hololípids ( ésters= àcids+alcohol) també anomenats SAPONIFICABLES.
4.- Tipus de lípids complexos: fosfolípids i esfingolípids.Emulsió dels sabons.
5.- Característiques dels lípìds INSAPONIFICABLES.
6.- Funcions dels lípids.


B- Paraules clau: lípids, àcid gras ( saturat i insaturat( mono o poliinsaturat)), lípids saponificables, lípids insaponificables, comportament amfipàtic, hololípids, éster, esterificació, saponificació, sabó, glicerina,  acilglicèrid ( mono, di  i triacilglicèrids), fosfolípids (fosfoglicèrids), esfingolípids(fosfoesfingolípids i glucoesfingolípids), emulsió, micel.la monocapa i bicapa, prostaglandines, isoprenoides o terpens, esteroides, biocatalitzador, cofactor, lipoproteïna.

C- Material didàctic i vídeos d'interès:  

Si vols avaluar els teus coneixements sobre els lípids clica aquí!!!
<

dimecres, 12 d’octubre del 2016

T2: Els glúcids, sucres

Tema 2: Els glúcids
- Què estudiarem en aquesta unitat?

1. Glúcids aldehíds o cetones.
2. Monosacàrids, glúcids més simples.
3. Tipus d'enllaços entre glúcids: O-glucosídic i N-glucosídic.
4. Disacàrids= monosacàrid + monosacàrid.Tipus.
5. Polisacàrids, cadenes de sucres simples.
6. Associacions dels glúcids a altres tipus de molècules.
7. Funcions dels glúcids.

- Conceptes clau: 
glúcid, carbohidrats, grup carbonil, grup aldehíd, grup cetònic, monodacàrid, disacàrid, oligosacàrid, polisacàrid, sucres reductors, carboni asimètric, trioses, gliceraldhíd, enantiòmers o enantiomerfes, activitat òptica, dextrògira, levògira, tetroses, pentoses, hexoses, pirà, furà, levulosa, dextrosa, enllaç O-glicosídic, enllaç N-glicosídic, heteropolisacàrids, homopolisacàrids, heteròsids, peptidoglicans, proteoglucans, glucolípids, glucoproteïnes. 

- Altre material:

Si cliques aquí podràs realitzar activitats sobre els glúcids. Endavant!!!- VÍDEOS:


dimecres, 21 de setembre del 2016

T1: Els bioelements, l‘aigua i les sals minerals

- En aquest tema treballarem els punts següents:
1- Els àtoms, molècules i enllaços químics.  Tipus i característiques.
2- Els BIOELEMENTS que formen els éssers vius. Classificació, propietats i funcions.
3- BIOMOLÈCULES o principis immediats ( inorgànics i orgànics) que constitueixen la matéria viva.
4- L‘aigua, biomolècula inorgànica imprescindible per a la vida. Propietats i funcions.
5- Sals minerals, precipitades o dissoltes. Característiques, propietats i funcions.

-Conceptes clau: matèria viva, matèria orgànica, substància simple, substància composta, enllaç iònic, enllaç covalent ( polar i apolar), anió, catió, enllaç d‘hidrogen, forces de Van der Waals, element químic, biolement primari, secundari i oligoelements,principis immediats, dissolucions tampó, osmosi, difusió, pressió osmòtica, pH i electroforesi

Tipus d'enllaços

- Després de vore aquest vídeo  contesta les preguntes següents:
1. Quins tipus d‘enllaços químics hi han?
2. Quines característiques presenten cadascun d‘ells?
3.Quines avantatges i desavantatges presenten cadascun en la formació de molècules?

dijous, 15 de setembre del 2016

Introducció a la biolgia de 2n de batxillerat


Avui anam a recordar els següents conceptes bàsics de biologia:

- Cèl.lules procarites i eucariotes.
- ADN i ARN.